Sie sind hier: Referenzen / Gemälde
Sonntag, 19. September 2021

 

Kontakt & Beratung

Bit­te Kon­takt­ie­ren Sie uns.
Ger­ne neh­men wir uns Zeit für ein aus­führ­li­ches Be­ra­tungs­ge­spräch - wir freu­en uns über Ihre An­fra­ge!

Telefon: 08847-315
E-Mail senden >>

Referenzen - Gemälde

Wer­ke von der Go­tik bis ins 20. Jh., u.a. von den Künst­lern

Albrecht Alt­dor­fer
Jo­hann Bap­tist Baa­der
Pe­ter Brue­gel d.A.
LT. ­Co­mpton
Lovis Co­rinthCuyp
Dil­lis
Lu­ci­dus Dief­fen­bach
Wil­helm Dief­fen­bach
Al­bin Eg­ger-Li­enz
Anselm Feu­er­bach
Pop­pe Fol­kerts
Paul Gau­guin
Con­stan­tin Ger­har­tin­ger
Gott­fried Bern­hard Göz
Hugo von Ha­ber­mann
Erich He­ckel
Otto Hell­mei­er
Prof.Sepp Hilz
Wa­si­li Kandin­ski
Wil­helm von Kaul­bach
Mar­tin Knol­ler
Wilh. von Kobell
Alexander Ko­es­ter
Er­win von Krei­big
Carl Au­gust Lebscheè
Wilhelm Leibl
Ales­sandro Mag­nas­ko
Èdouard Ma­net
Franz Marc
Hi­asl Meier Erding
Paul Mey­er-Speer
Claude Mo­net
Hans Mül­ler-Schnutten­bach
Gab­rie­le Münther
Emil Nol­de
Paul Matt­hi­as Pa­dua
Ri­din­ger
Rem­brandt
Pe­ter Paul Ru­bens
Roe­land Sa­ve­ry
Jo­hann Sperl
Carl Spitz­weg
Jan Steen
Otto Strüt­zel
Joannes Vischer (Schüler von A.Dürer)
Joh. Mi­cha­el Wittmer
Josef Wopfner
Januarius Zick
Jo­hann Bap­tist Zim­mer­mann